Vedtægter

Vedtægter for Slagelse Autosport

§ 1
NAVN

Klubbens navn er SLAGELSE AUTO SPORT (SAS).
Klubben er medlem af Dansk Automobil Sports Union (DASU). Klubben er stiftet 1. januar 1963.
Slagelse Auto Sport er hjemmehørende i Slagelse Kommune.

§ 2
FORMÅL.

Klubbens formål er
- at fremme og kontrollerer lokal automobilsport.
- at pålægge sine medlemmer hensynsfuldhed og agtpågivenhed i trafikken.
- At fremme kammeratskabet medlemmer imellem.

§ 3
MEDLEMMER

Som medlem kan optages enhver der tilslutter sig foreningens formål.
Alle medlemmer – registreres hos klubben og DASU.
Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, som modarbejder eller på anden måde skader klubbens arbejde, men vedkommende har ret til at forelægge sagen til endelig afgørelse, på førstkommende ordinære generalforsamling.

Æresmedlem, efter 25 års medlemskab udnævnes medlemmer til æresmedlem, og opnår dermed kontingent frihed.

§ 4
KONTIGENT

Bestyrelsen fastsætter kontingentet, som opkræves helårligt forud for hvert års 1. januar.
Har et medlem ikke efter skriftlig påmindelse om betaling, indfriet det forfaldne beløb (kontingent) inden udgang af januar måned, anses vedkommende som slettet af medlemslisten. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af det skyldige beløb.
Rettidig udmeldelse af klubben skal ske senest 1. december. Uanset et medlem er slettet af medlemslisten pga. restance, er det pågældende medlem pligtig at betale det skyldige beløb.

§ 5
BESTYRELSE

Foreningen tegnes af forperson (formanden) og i dennes fravær af næstformanden. Optagelse af lån kræver generalforsamlingens vedtagelse.
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: formand, som vælges direkte af generalforsamlingen – og af yderligere 6 bestyrelsesmedlemmer, som konstituerer sig således: næstformand, kasserer, sekretær og udvalg.
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år :
- LIGE årstal: formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer.
- ULIGE årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formand og kasserer kan ikke være samme person – ej heller ægtepar.

§ 6
SPORTSUDVALG OG ANDRE UDVALG.

Sportsudvalg nedsættes ved bestyrelsens første konstituerende møde efter generalforsamlingen og kan i årets løb suppleres med egne medlemmer, såfremt bestyrelsen finder dette fornødent.
Formanden for sportsudvalget skal være medlem af bestyrelsen.
Andre udvalg kan nedsættes, f.eks. fest- instruktions – løbskalender- redaktions- og presseudvalg og evt. banesportsudvalg.
Til disse udvalg kan bestyrelsen udpege egnede medlemmer. Alle udvalg opløses ved den ordinære generalforsamling.

§ 7
REGNSKAB

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december - på hvilken dato klubbens regnskab skal være afsluttet.
Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens regnskab, således at dette opfylder de i Folkeoplysningslovens anførte krav om bogføring. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab med anførelse af indtægter og udgifter specificeret på relevante hovedposter samt status med anførelse af aktiver samt passiver.
Foreningens kasserer skal det efterfølgende år, aflevere foreningens regnskab i afsluttet og afstemt stand til de af generalforsamlingen valgte revisorer. Ved afleveringen skal vedlægges alle bilag og konti opgørelser.
Revisorerne reviderer herefter regnskabet efter god revisionsskik, og fremlægger dette til godkendelse og underskrift i foreningens bestyrelse, senest 2 uger forinden generalforsamlingen.
I forbindelse med bestyrelsesmøder, skal kassereren overfor den øvrige bestyrelse fremlægge afstemt regnskab med bilag samt bank- og kasseafstemning.

§ 8
GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender, og er beslutningsdygtig uanset de mødenes antal, undtagen ved opløsning af klubben.

Dirigenten vælges af generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamling afholdes i januar måned, og indkaldes med mindst 8 dages varsel, ved bekendtgørelse via et af følgende elektroniske medier: klubbens hjemmeside, Facebook, e-mail etc. eller ved direkte meddelelse til hvert medlem, hvis adressen på behørig måde er meddelt bestyrelsen. Forslag skal være fremsendt til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.
Ændringsforslag kan dog fremsættes på generalforsamlingen. Forslag skal være fremsendt til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen. Ændringsforslag kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  1. Til efterretning: Formandens beretning.

3    Godkendelse af det reviderede regnskab.

  1. Godkendelse af indkomne forslag.
  2. Valg. A. formand ( hvert andet år – lige årstal  (vælges for 2 år)
  3. 3 bestyrelsesmedlemmer      (vælges for 2 år )
  4. 2 bestyrelsessuppleanter    (vælges for 1 år)
  5. 2 revisorer        (vælges for 1 år)
  6. 1 revisorsuppleant       (vælges for 1 år)
  7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen – eller skal afholdes efter skriftlig anmodning fra mindst 1/3 af medlemmerne, med angivelse af forhandlingsspørgsmål.

Ved afstemning der ikke angår klubbens opløsning, gælder alene stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

Lovændring kan kun finde sted, såfremt den er vedtaget på to hinanden følgende generalforsamlinger, ordinære eller ekstra ordinære.

Opløsning af klubben kan kun ske på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende er for en opløsning af klubben.

Foreningens eventuelle formue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål efter bestemmelse af den opløsende generalforsamling.

Stemmeret har æresmedlemmer og medlemmer der har betalt kontingent, ved økonomisk restance bortfalder stemmeret.

Senior og Officials medlemmer har ikke stemmeret.


Disse love er vedtaget på generalforsamling januar 1985

Revideret angående æresmedlem januar 2000

Revideret angående Foreningens eventuelle formue januar 2013

Revideret angående indkaldelses via. elektroniske medier januar 2015

Revideret angående medlemmer, kontingent, bestyrelse og stemmeret januar 2017

Revideret som frivillig folkeoplysende forening februar 2022